Bepalingen

Rider

Een rider is een document waarin de wensen en eisen van een artiest zijn vastgelegd. Vooral bekende artiesten hebben vaak een aantal wensen,
zoals een eigen kleedkamer, een bepaald aantal consumpties, een eenvoudige maaltijd enzovoorts.
Naast dit soort riders kan er ook een technische rider zijn bij artiesten waarbij geen geluid is inbegrepen. In technische riders staat bijvoorbeeld welke microfoons en hoeveel monitoren gewenst zijn.
Een rider wordt deze altijd meegestuurd met het contract en is, net als onze algemene voorwaarden, onderdeel van de afgesloten overeenkomst.

Geluid

Bij de meeste artiesten is een M-set inbegrepen, een M-set betekent een Monitorset. Met deze M-set prikt de geluidsman in bij op het aanwezige zaalgeluid en hoeft er dus geen extra installatie opgebouwd te worden.

Gages

De gages van de artiesten, dj’s, danseressen en ander entertainment vallen onder het lage BTW tarief van 6%. Omdat een optreden van hen gezien wordt als een artistieke prestatie.
De Buma die over deze gages moet worden afgedragen valt onder het hoge BTW tarief van 21%. Het huren van apparatuur, décor en andere toebehoren valt ook onder het hoge BTW tarief. 

Buma

Voor de openbaarmaking van muziekstukken is de opdrachtgever danwel degene die een artiest laat optreden, of op een andere manier muziek ten gehore brengt, een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van auteursrechten. Deze vergoeding bedraagt 7% van de verkoopgage.
Entertainia is gerechtigd namens de vereniging Buma deze vergoeding bij u te incasseren. Dit bespaart u een hoop administratie en u bent ervan verzekerd dat de afdracht correct en transparant verloopt.
Auteursrechten moeten voor elk optreden afgedragen worden, behalve indien:
- Het optreden plaatsvindt in de privékring (bruiloften, verjaardagsfeesten en overige familiebijeenkomsten).
- Een horecaondernemer al een regeling heeft met de Buma op basis van de regeling Amusementsmuziek Horeca, dan hoeft er geen Buma betaald te worden en als de gage lager is dan € 1000,-
- Voor meer informatie aangaande de BUMA regeling zie www.bumastemra.nl

 

Algemene voorwaarden

 

Definities:


Entertainia: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rocket Produkties h.o.d.n Entertainia.

Opdrachtgever: de natuurlijke of (rechts)persoon die met Entertainia door middel van een boekingsbevestiging een overeenkomst is aangegaan of op andere wijze met Entertainia een overeenkomst is aangegaan.


Artiest: de natuurlijke persoon die op basis van de boekingsovereenkomst tussen opdrachtgever en Entertainia wordt ingezet op een bepaald feest/evenement.

1 ALGEMEEN

a.              Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, de door Entertainia - al dan niet in 
opdracht - verrichte werkzaamheden alsmede op de overeenkomsten tot stand gekomen tussen Entertainia 
en haar opdrachtgevers.

b.              Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze door Entertainia schriftelijk zijn bevestigd.

c.              Mocht Entertainia genoodzaakt zijn, bij de uitvoering van de overeenkomst, gedeelten van deze uitvoering 
bij een derde onder te brengen dan zal Entertainia jegens de opdrachtgever gerechtigd zijn een beroep te doen 
op de bepalingen van de, door deze derde gehanteerde, voorwaarden.

d.              Het is opdrachtgever niet toegestaan rechtstreeks in contact te treden met artiesten die worden vertegenwoordigd door Entertainia volgens de overeengekomen overeenkomst aangaande (vervolg)boeking(en). Indien de opdrachtgever handelt in strijd met bovenstaande verplicht zij zich tot betaling aan Entertainia van een onmiddellijke opeisbare boete van € 10.000,- alsmede van € 1.000,00 voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding duurt onverminderd het recht van Entertainia om volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

2 AANBIEDINGEN

a.              Alle aanbiedingen van Entertainia zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en op de bij aanbiedingsdatum geldende prijzen en lonen.

b.              Indien een vrijblijvende aanbieding door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Entertainia het recht het aanbod 
binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

c.              Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de, voor het geheel, opgegeven prijs.

 3 OVEREENKOMST

a.               De, tussen Entertainia en de opdrachtgever, tot stand gekomen overeenkomst wordt door hetgeen   hieraangaande 
over en weer is gestuurd, correct weergegeven.

b.               Na de totstandkoming opgegeven, wijzigingen en gemaakte afwijkende, dan wel aanvullende afspraken, zijn voor 
Entertainia slechts bindend, indien deze door haar schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

c.                Alle wijzigingen van de overeenkomst, welke door partijen in onderling goedvinden worden aangebracht dan worden veroorzaakt doordat de, ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, bekende gegevens niet overeenstemmen met de gegevens zoals die ten tijde van de uitvoering blijken, worden beschouwd als meer- en minderwerk, hetgeen naar billijkheid wordt berekend en, indien mogelijk, in rekening wordt gebracht tezamen met de hoofdsom.

d.              Het staat Entertainia (lees: de artiest) vrij te bepalen op welke wijze de overeenkomst door haar zal worden uitgevoerd. Entertainia heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, in overleg met de opdrachtgever, bij verhindering van de geboekte artiest een andere artiest in te schakelen, artiesten van derden te betrekken en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door deze derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

e.              Entertainia houdt zich het recht voor een boeking zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

4 BEPALINGEN HET OPTREDEN/DE ARTIEST BETREFFENDE; VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

a.              Opdrachtgever draagt zorg voor een (kleed)ruimte voor de artiest welke afgesloten kan worden of bewaakt wordt.

b.              Indien opdrachtgever gebruik maakt van promotie materiaal met de naam of afbeelding van artiest dient hij –na voorafgaande schriftelijke toestemming van Entertainia - er zorg voor te dragen dat tenminste twee exemplaren in het 
bezit gesteld worden van Entertainia.

c.              Indien opdrachtgever gebruik maakt van “merchandise” dient hij tevoren schriftelijke toestemming te verkrijgen van Entertainia. Tevens dienen ten minste vijf exemplaren van het bewuste item(s) in het bezit gesteld te worden van Entertainia.

d.              Indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Entertainia opnames op geluid-en/of beelddragers 
 worden gemaakt, is de opdrachtgever een niet door rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd aan Entertainia van 
€ 10.000 euro. Voorst behoudt Entertainia zich het recht voor volledige schadevergoeding te vorderen.  Opnames op geluid-en/ of beelddragers zijn nooit toegestaan, tenzij anders, schriftelijk overeengekomen is.

e.              Er mogen geen beperkingen zijn tijdens de soundcheck en/of optreden van de artiest. Indien de artiest bij aankomst op het feest/evenement van mening is dat het geluid(niveau) onacceptabel is, heeft Entertainia /de artiest het recht zijn optreden 
te annuleren zonder dat de overeengekomen vergoeding door de opdrachtgever komt te vervallen.  

f.               In alle advertenties en reclame dient de opdrachtgever voor een de beste gepositioneerde plek voor de artiest zorg te dragen. Indien opdrachtgever op een 
andere manier reclame wenst te maken, dient hij Entertainia hieromtrent minimaal 14 dagen voor het feest/evenement 
schriftelijk op de hoogte te stellen.  Reclame en promotiecampagnes zijn altijd in overleg met Entertainia.

g.              De naam van de artiest mag niet gebruikt worden (direct dan wel indirect) voor enigerlei product(en), tenzij hieromtrent 
schriftelijk tussen partijen overeenstemming is bereikt. De naam/het logo van opdrachtgever dient op alle advertenties en 
promotiemateriaal vermeld te zijn die verbonden zijn aan die van de artiest.

h.              Entertainia verschaft indien mogelijk op verzoek van opdrachtgever benodigde foto’s, logo’s en/of artwork van de artiest. 
Alles blijft eigendom van Entertainia en de promotie en het gebruik maken van logo’s/ foto’s en/of artwork stopt direct na het optreden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen

i.               Geen van de kosten ter promotie e.d. zal voor rekening komen van Entertainia.

j.               Opdrachtgever zal niet van start gaan met adverteren en promotie voordat een schriftelijke bevestiging van de boekingsovereenkomst en 100% van de overeengekomen vergoeding ontvangen is door Entertainia.

k.              De artiest is in generlei opzicht verplicht interviews af te geven voor radio, televisie, krant of tijdschrift, 
tenzij de opdrachtgever van Entertainia of de artiest voorafgaand schriftelijk toestemming heeft 
gekregen.

l.               Opdrachtgever draagt uiterste zorg voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en licenties voor 
het feest/evenement. Tevens draagt hij zorg voor de benodigde WA-verzekeringen en evenementenverzekering. Op het eerste verzoek van Entertainia zal de opdrachtgever deze aan Entertainia tonen.

m.            Het optreden zal gehouden worden op indoor feesten/evenementen, tenzij een en ander specifiek schriftelijk is overeengekomen.

n.              Opdrachtgever is verplicht bij de boeking te melden door welke sponsors (met vermelding van merk en productgroep) het evenement/optreden gesponsord wordt. Entertainia (artiest) heeft te allen tijde het recht een optreden te weigeren indien (alle) sponsors niet vooraf door opdrachtgever zijn gemeld.

o.              De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder schriftelijk toestemming van Entertainia de artiest door te boeken naar derde(n).

p.              Indien de artiest gebruik maakt van een geluidstechnicus zal deze altijd, indien anders schriftelijk overeengekomen, inprikken met een M-set op de aanwezige geluidsinstallatie. De geluidsman van de artiest is gevrijwaard om zelf het volume naar de wens van de artiest in te vullen. Voor de geluidsman zal een aparte parkeerplaats beschikbaar worden gesteld in directe nabijheid van het podium.

q.              Voor zowel de artiest (en) als voor de geluidstechnicus zal altijd een parkeerplaats in de directe nabijheid van het podium beschikbaar worden gesteld. Zo niet zullen de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever zijn.

r.               De benodigde equipment welke niet inbegrepen zijn in de gage van de artiest zoals draaitafels voor dj’s zullen apart in de overeenkomst vermeld worden. Deze bepalingen moeten strikt nageleefd worden en het is aan de artiest te bepalen of hier aan voldaan is. Mocht dit niet het geval zijn heeft Entertainia het recht het optreden te staken, dan wel op te schorten zonder financiële consequenties voor de artiest. Eventuele kosten voortvloeiende uit deze in gebreke zijnde situatie zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn.

5. OPTREDENS BUITEN NEDERLAND

a.              Opdrachtgever draagt zorg voor de reservering en betaling van 2 business-class vliegtickets, inclusief luchthaventoeslagen vanuit Amsterdam.

b.              Opdrachtgever draagt zorg voor de reservering en betaling van 2 luxe kamers met dubbel bed en ontbijt in een hotel met tenminste vijf sterren.

c.              De artiest zal worden vervoerd door het laatste model 4-deurs limousine of luxe 4-deurs personenwagen bestuurd door een punctuele Engelssprekende chauffeur. Transport per openbaar vervoer of taxi is niet acceptabel.

d.              Extra onkosten die gemaakt worden wegens verblijf in het buitenland, worden door opdrachtgever vergoed. 


ALGEMENE VOORWAARDEN

6. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

a.              Opdrachtgever heeft een zelfstandige verplichting alle informatie te verstrekken die relevant is voor het uitvoeren van de opdracht en voorts is opdrachtgever gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Entertainia overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de gesloten overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Entertainia te stellen.

b.              Entertainia heeft het recht de uitvoering van overeenkomst op te schorten, tot het moment dat de opdrachtgever
aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. Entertainia heeft bovendien het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7. PRIJS(WIJZIGINGEN)

a.              De, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de, ten tijde van de totstandkoming, bekende gegevens en gelden exclusief omzetbelasting, reis- en verblijfkosten.

b.              Indien zich, na de totstandkoming van de overeenkomst tussen Entertainia en de opdrachtgever, omstandigheden, terzake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van de overeengekomen prijs rechtvaardigen, dan is Entertainia gerechtigd de prijs dien overeenkomstig te wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot annulering van gegeven opdracht door de opdrachtgever.

8. ANNULERING

a.              Indien de artiest geboekt wordt voor een televisieoptreden, een optreden in het buitenland of verplichtingen heeft 
voor zijn/haar platenmaatschappij en deze tegelijkertijd plaatsvinden met het feest/evenement, heeft Entertainia het recht de overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever zal in een dergelijk geval geen vergoeding verschuldigd zijn aan Entertainia en opdrachtgever heeft geen recht op enige (schade)vergoeding.

b.              Indien opdrachtgever de boeking meer dan 21 dagen voor het feest/evenement annuleert, dient 50% van de overeengekomen vergoeding betaald te worden.

c.              Indien opdrachtgever de boeking tussen 21 en 15 dagen voor het feest/evenement annuleert, dient 75% van de overeengekomen vergoeding betaald te worden.

d.              Indien opdrachtgever de boeking binnen 14 dagen voor het feest/evenement annuleert, dient het volledige overeengekomen bedrag betaald te worden.

9 OVERMACHT

a.              In geval van overmacht is Entertainia gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.

b.              Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet
voor risico van Entertainia en de artiest behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door (toe)leveranciers, vervoersmogelijkheden, bedrijfsstoringen, overmatig ziekteverzuim en werkstakingen, gelden uitdrukkelijk als overmacht, alsmede indien de nakoming door Entertainia en artiest wordt verhinderd door redenen van persoonlijke aard.

c.              Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden alsmede in geval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

 Entertainia is gerechtigd betaling te vorderen van de 

werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende. 

 Entertainia behoudt het recht zich op overmacht te beroepen, zelfs indien de daartoe veroorzakende omstandigheid intreedt nadat de werkzaamheden door Entertainia verricht hadden moeten zijn.
 

10 CONTROLE EN RECLAME

 De opdrachtgever is gehouden, binnen 8 werkdagen na ontvangst van de door Entertainia opgestelde
 boekingsbevestiging, deze zorgvuldig op juistheid en volledigheid te controleren. 

 Onjuistheden dan wel onvolledigheden in de overeengekomen bevestiging, welke na ontvangst, door de
 opdrachtgever worden geconstateerd dienen onmiddellijk, middels aangetekend schrijven, ter kennis van Entertainia te worden gesteld. 

 Reclames welke Entertainia meer dan 8 dagen nadat de door haar verrichte prestatie is geleverd, bereiken zullen door haar niet meer in behandeling worden genomen en hebben verval voor de opdrachtgever van ieder aanspraak tot gevolg. 

11 WAARSCHUWINGSPLICHT

 De opdrachtgever is gehouden Entertainia onmiddellijk en volledig op de hoogte te stellen zodra zij het vermoeden
krijgt dan wel bemerkt dat het optreden dreigt niet door te gaan. 

 Naast haar eigen zorgplicht schade te voorkomen dan wel te beperken, is de opdrachtgever gehouden Entertainia volledig in de gelegenheid te stellen dreigende schade en/of enig nadeel te voorkomen dan wel schade en/of enig nadeel
te beperken. 

 De opdrachtgever is gehouden Entertainia te vrijwaren voor aanspraken van derde(n), welke ontstaan door het optreden van de artiest dan wel door het gebruikmaken van de verrichte prestatie door de opdrachtgever. 

12 AANSPRAKELIJKHEID

 Alle door Entertainia verrichte werkzaamheden geschieden naar beste vermogen en zijn gebaseerd op de bekende
gegevens, de vaststaande feiten en de gegeven omstandigheden. 

 Entertainia is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade (directe hetzij indirecte) en/of enig nadeel voortvloeiend uit de door Entertainia - al dan niet in opdracht - verrichte werkzaamheden dan wel uit enig verzuim in de door Entertainia verrichte werkzaamheden, behoudens in geval dat deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Entertainia. 

 Entertainia is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of enig nadeel, welke voor de opdrachtgever ontstaat doordat hetzij de opdrachtgever hetzij Entertainia de overeenkomst ontbind of de last tot vervullen van de gegeven opdracht opzegt. 

 Opdrachtgever is gehouden alle schade jegens Entertainia te vergoeden welke is ontstaan als gevolg van het verloren gaan (bijvoorbeeld door diefstal, brand of beschadiging) van zaken van de artiest en Entertainia (Kleding, orkestbanden, instrumenten, platen, platenkoffers, koptelefoon, tassen, jassen etc.) 

 Eveneens is Entertainia niet aansprakelijk voor degene die zij tot de uitvoering van de overeenkomst in haar plaats heeft gesteld of degene wiens hulp zij heeft ingeroepen tot vervulling van de overeenkomst. 

 Mocht, met inachtneming van hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van Entertainia dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van Entertainia zijn beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat met de overeengekomen prijs en zal in geen geval hoger zijn dan de overeengekomen prijs. 

 Indien Entertainia ter zake van schade en/of enig nadeel, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever en/of deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar volledig vrijwaren en Entertainia alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen. 

 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Entertainia berust op de opdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard. 

13 BETALING/NACALCULATIE

 De opdrachtgever verplicht zich alle rekeningen die deze van Entertainia ontvangt, binnen 30 dagen te voldoen,
 zonder enige aftrek en zonder opschorting wegens vermeende wanprestatie. 

 Entertainia behoudt zich het recht voor de door haar namens de opdrachtgever geïnde gelden door te betalen onder
aftrek van honorarium, (derde)kosten, BTW en nog eventueel openstaande facturen van eerdere datum. Entertainia is nimmer gehouden vertragingsrente aan haar opdrachtgever en/of derden te vergoeden over de periode in welke zij gende bedragen onder haar heeft. 

 In geval van wanprestatie, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen diens (betaling)-verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Eveneens zullen de (betalings)verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden in geval Entertainia omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen zal (kunnen) voldoen. 

 Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van een giro- of bankoverboeking. In geval van contante betaling dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat hiervoor door Entertainia een kwitantie wordt afgegeven. 

 Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat een daartoe
strekkende ingebrekestelling vereist is, vanaf vervaldatum tot de dag der betaling over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente, met een minimum van 12% per jaar, verschuldigd, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand. 

 Tevens is de opdrachtgever vanaf vervaldatum buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke 15% van de hoofdsom bedragen. Indien echter Entertainia aantoont hogere kosten, waaronder gerechtelijke kosten, te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen ook deze kosten door de opdrachtgever worden vergoed. 

 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening eerstens van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

14 ZEKERHEIDSSTELLING

 Entertainia is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever zekerheid te eisen dat deze binnen redelijke termijn aan diens (huidige en toekomstige) verplichtingen
jegens Entertainia zal voldoen. 

 Tot het stellen van zekerheid is de opdrachtgever te allen tijde gehouden in geval van diens faillissement, surseance van
betaling, het stilleggen of liquidatie van het bedrijf dan wel door dat de opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over diens gehele of gedeeltelijke vermogen verliest. 

15 OPSCHORTINGSRECHT

 In geval de opdrachtgever diens verplichtingen jegens Entertainia niet nakomt heeft deze, zonder ingebrekestelling, het recht de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten totdat nakoming zijdens de
opdrachtgever heeft plaatsgevonden. 

 Het recht de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten, komt Entertainia eveneens toe in geval haar
omstandigheden te hare kennis komen welke haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever diens verplichtingen jegens Entertainia niet zal nakomen. 

16 ONTBINDING

 In geval dat de opdrachtgever te kort komt bij de nakoming van de overeenkomst, heeft Entertainia, het recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen door een daartoe strekkende schriftelijke
verklaring dan wel door een rechterlijke uitspraak. 

 Wordt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden dan is de opdrachtgever gehouden het positieve contract belang van Entertainia en de artiest te vergoeden. 

 Jegens de opdrachtgever is Entertainia, rechtsgeldig gebruik makend van haar recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen, nimmer gehouden de hieruit voor de opdrachtgever voortvloeiende schade te vergoeden. 

 In geval zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Entertainia /de artiest
zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Entertainia bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is. 

17 GESCHILLEN

 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten overeenkomsten, is bij uitsluiting het Nederlandse Recht van toepassing. 

 Een bevoegde rechter in Nederland is met uitsluiting van iedere andere rechter bevoegd kennis te nemen van alle geschillen gerezen naar aanleiding van transacties, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten, op welke
deze voorwaarden van toepassing zijn.